අකුරු රුවකුර බලපත්‍රය

අපගේ සියලු රුවකුරු ‘අකුරු රුවකුර බලපත්‍රය’ (Akuru Font License) යටතේ නිදහස් කරනු ලැබේ.

මේ රුවකුර ලබාගැනීම සහ භාවිතය  හරහා ඔබ පහත කාරණ වලට එකඟතාව පලකරන ලද ලෙස සලකනු ලැබේ. 

1. ඔබට පහත සඳහන් දේ සඳහා අවසර ඇත;  

1.1 ඔබට මේ රුවකුර ඕනෑම ලාබ ලබන හෝ නොලබන කටයුත්තක් සඳහා කිසිදු සීමාවකින් තොරව භාවිත කිරීමට හැකිය.

1.2 ලාභ නොලබන අධ්‍යනය හා නිර්මාණ කටයුතු වෙනුවෙන් මේ රුවකුර වෙනස් කිරීමට හැකිය.

1.3 ඕනෑම පරිගණක ප්‍රමාණයක ස්ථාපනයට (install ) හැකිය.

1.4. නව රුවකුරු නිර්මාණයක් වෙනුවෙන් යොදා ගැනීමට හැකිය.

1.5  ඕනෑම නිර්මාණ මාධ්‍යක් හරහා යලි නිෂ්පාදනයට හැකිය.

1.6. පිටපත් කිරීමට හා වෙනත් අය සමග පුද්ගලිකව බෙදාගැනීමට හැකිය.

2. පහත සඳහන් දෙයින් වලකින්න්න ;  

2.1 මහා පරිමාණයෙන් (වෙබ් බාගත කිරීම්, ඊ මේල් හරහා) යලි බෙදාහැරීම.

2.2 වෙනස්කරන ලද පිටපත් මහා පරිමාණයෙන් (වෙබ් බාගත කිරීම්, ඊ මේල් හරහා) යලි බෙදාහැරීම.

2.3  ලාභ ලැබීම වෙනුවෙන් මෙම රුවකුරු යලි බෙදාහැරීම හෝ විකිණීම.