සඳරේණු රුවකු​ර

90′ දශකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ යොවුන් පරපුර අතර ජනප්‍රිය පුවත් පත් 2ක් වූ “සඳරේණු” සහ “අරලිය” පුවත් පත් වල ශීර්ෂයන් නිර්මාණය කර තිබූ අකුරු වල හැඩයන් ඇසුරෙන් ලලිත් රත්නායක විසින් නිර්මාණය කළ “සඳරේණු” අකුරු මෝස්තරය  ඔබේ මූල්‍ය සහයෝගය ලබාදෙන්න මේ රුවකුර නොමිලේ ලබාදෙන නමුත් ඔබට මූල්‍ය සහයෝගයක් දැක්වීමට අවස්තාව ඇත. සඳරේණු රුවකුරේ​ නිර්මාණකරු ගැන ලලිත් රත්නායක … Continue reading සඳරේණු රුවකු​ර